Committee of Netball

March 31st, 2019

Pengerusi : Tan Wei Yin (S5C)

Naib Pengerusi : Ong Zhuang Yin (K3C)

Setiausaha: Ng Yi Wen (S5C)

Penolong Setiausaha: Sim Yee Teng (K3A)

Bendahari: Givian Lim Zhi Wern (P5A)

Penolomg Bendahari: Lim En Qi (K3B)

Ketua Projek Hijau: LIm Kate Lyn (S5E)

Ketua Disiplin: Ho Yun Yu (S5C)

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.