Archive for March, 2019

Committee of Netball

March 31st, 2019

Pengerusi : Tan Wei Yin (S5C)

Naib Pengerusi : Ong Zhuang Yin (K3C)

Setiausaha: Ng Yi Wen (S5C)

Penolong Setiausaha: Sim Yee Teng (K3A)

Bendahari: Givian Lim Zhi Wern (P5A)

Penolomg Bendahari: Lim En Qi (K3B)

Ketua Projek Hijau: LIm Kate Lyn (S5E)

Ketua Disiplin: Ho Yun Yu (S5C)

Traning dates of netball 2019

March 31st, 2019

 1. 19/1
 2. 26/1
 3. 16/2
 4. 23/2
 5. 9/3
 6. 16/3
 7. 23/3
 8. 6/4
 9. 13/4
 10. 20/4
 11. 27/4
 12. 18/5
 13. 25/5
 14. 15/6
 15. 22/6
 16. 29/6
 17. 6/7
 18. 20/7
 19. 9/8
 20. 24/8
 21. 7/9
 22. 14/9
 23. 21/9
 24. 28/9

This site is protected by Comment SPAM Wiper.